Regulamin humanistycznych mistrzów ceremonii

Artykuł I

Humanistyczny mistrz ceremonii, zwany też celebrantem, zobowiązany jest popierać i krzewić wartości humanistyczne, wyrażone w Manifeście Humanistycznym 2000.

Artykuł II

Celebrant humanistyczny zobowiązany jest do współpracy z innymi celebrantami humanistycznymi oraz innymi działaczami humanistycznymi, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, w atmosferze koleżeństwa i obustronnych korzyści.

Art. III

Aby pełnić rolę celebranta humanistycznego, przed którym zwierzają się osoby zainteresowane ceremoniami humanistycznymi, wymagane jest posiadanie autorytetu w swoim środowisku. Celebrant przykłada więc szczególną uwagę do życia etycznego, nie tylko nie wyrządzającego krzywdy innym osobom, ale i szczególnego otwarcia na drugiego człowieka.

Artykuł IV

Celebrant humanistyczny zobowiązany jest traktować innych z grzecznością, godnością, szacunkiem i tolerancją, bez uprzedzeń lub fanatyzmu w jakiejkolwiek formie.

Artykuł V

Celebrant humanistyczny będzie zapewniał wsparcie, informację oraz służył radą wszystkim osobom w potrzebie, w sposób odpowiedzialny oraz pełny współczucia i wrażliwości, w miarę swoich możliwości.

Artykuł VI

Celebrant humanistyczny jest zobowiązany do nieujawniania jakichkolwiek danych i informacji z prywatnego życia osób zamawiających ceremonię humanistyczną. Ujawnianie jakichkolwiek informacji prywatnych może mieć miejsce wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych. Zastrzeżenie to nie dotyczy konieczności ujawnienia informacji na żądanie organów ścigania, zgodnie z prawem polskim.

Artykuł VII

Komitet Certyfikacyjny Celebrantów Humanistycznych

 1. Nad jakością świadczenia ceremonii humanistycznych czuwa Komitet Certyfikacyjny Celebrantów Humanistycznych, zwany dalej Komitetem.
 2. Komitet tworzą wszyscy celebranci działający w Polsce, pod przewodnictwem koordynatora ceremonii humanistycznych.
 3. Komitet przyznaje i odbiera uprawnienia celebranta humanistycznego. Podstawowe kryteria oceny: umiejętność publicznych wystąpień, umiejętności interpersonalne, dobra opinia w środowisku.
 4. Komitet zbiera referencje i oceny celebrantów po każdej ceremonii.
 5. Decyzje w Komitecie podejmowane są większością głosów.

Artykuł VIII

 1. Aby zostać celebrantem humanistycznym należy zgłosić się do Komitetu. W zgłoszeniu należy zawrzeć informację o tym jakimi ceremoniami i na jakim obszarze zainteresowany chce się zajmować. Należy również załączyć życiorys.
 2. Każdy kandydat na celebranta przechodzi kurs organizowany przez Komitet oraz praktykę z wykwalifikowanym celebrantem.
 3. Aby zostać celebrantem humanistycznym nie jest wymagana przynależność do organizacji humanistycznej.

Artykuł IX

Przydzielanie zgłoszeń

 1. Każde zgłoszenie na ceremonię humanistyczną jest niezwłocznie przekazywane przez koordynatora właściwemu miejscowo celebrantowi, który niezwłocznie podejmuje działania mające na celu przygotowanie wspólnie z zainteresowanymi ceremonii.
 2. Koordynator przekazuje zgłoszenie do celebranta najbliżej mieszkającego. W razie gdy odległość do miejscowości ceremonii jest zbliżona u kilku celebrantów, zgłoszenie jest przekazywane celebrantowi o mniejszej liczbie zrealizowanych ceremonii w danym roku.
 3. W przypadku zamówienia ceremonii w miejscowości w której jest kilku celebrantów, zgłoszenie jest przekazywane temu, który ma najlepsze referencje za zrealizowane ceremonie.
 4. Zamawiający mogą wskazać nazwisko celebranta z którym chcą współpracować.

 

Wzór formularza referencyjnego:
Dotyczy ceremonii:
imię i nazwisko i imię i nazwisko z dnia ..............
Ocena współpracy z celebrantem przed ceremonią: 1-10
Ocena przeprowadzonej ceremonii: 1-10
Uwagi: ................

 


 

Copyright © by Agnosiewicz & Zuzu, 2009, kontakt: info@ceremoniehumanistyczne.pl | racjonalista.pl | psr.org.pl | nasze bannery