1. Rodzaj ceremonii humanistycznej
Ślub humanistyczny
Ceremonia dedykacji
Pogrzeb humanistyczny
Inna:

2. Termin ceremonii (rok-miesiąc-dzień):

3. Miejsce ceremonii (miejscowość i kod pocztowy):

4. Dane osobowe zamawiających
12
Nazwisko:
Imię (imiona):
Nazwisko rodowe:
Data urodzenia:

5. Pozostałe
12
Obywatelstwo:
Wykształcenie:
Zawód/Profesja:
Dane dokumentu tożsamości (np. PESEL):
Telefon komórkowy:
Telefon domowy:
E-mail:

Część dotycząca wyłącznie ślubów
6. Dane dotyczące wcześniejszych związków małżeńskich
Liczba
Czy zostały zakończone formalnie, jak?

7. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Oświadczam ponadto, iż nie jestem pozbawion(a/y) praw publicznych, a także nie zachodzą w moim przypadku przeszkody małżeńskie zawarte w art. 10-15 kodeksu rodzinnego (zob. więcej: FAQ):
1. 2.

Część dotycząca ceremonii narodzin i śmierci
8. Imię i nazwisko osoby na rzecz której zamawiana jest ceremonia humanistyczna:

9.Oświadczam, że utożsamiam się z humanistycznym systemem wartości
1.
2.

Zgoda na przetwarzanie danych dotyczących ceremonii humanistycznej

Celebranci humanistyczni nie udostępniają osobom i podmiotom trzecim danych osobowych osób zamawiających ceremonie humanistyczne.

10. Czy para wyraża zgodę na opublikowanie na stronach internetowych informacji o ceremonii humanistycznej (dla celów informacyjnych, promocji idei ceremonii humanistycznych oraz dla prasy):
  TAK NIE

Zgoda obejmuje
  • publikację imion i nazwisk zamawiających ceremonię humanistyczną: TAK NIE
  • publikację miejsca ceremonii: TAK NIE
  • publikację zdjęć: TAK NIE
  • publikację fragmentów nagrania wideo: TAK NIE
  • publikację informacji o ceremonii przed uroczystością: TAK NIE

Wyrażenie zgody na publikację powyższych informacji i materiałów nie jest jednocześnie zobowiązaniem redakcji powyższych stron do ich publikacji i zależy od swobodnej decyzji redakcji.
Publikację komunikatu o uroczystości traktujemy jednocześnie jako wyraz społecznego charakteru ceremonii przejścia.

11. W związku ze stałym zainteresowaniem mediów ceremoniami humanistycznymi, prosimy o informację, czy zamawiający zgadza się na ewentualny kontakt z dziennikarzami w celu udzielenia wypowiedzi o ceremonii humanistycznej:
  TAK NIE

Uwagi: